Zriadovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica , Radničné námestie č. , 969 24 Banská Štiavnica.

IČO : 42196817

Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky , prevažne z mesta Banská Štiavnica, ale aj deti z priľahlých obcí. Časť detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia , prevažne sú to deti z rómskych rodín.
V meste Banská Štiavnica sa nachádzajú tri materské školy. Dve z nich sú materské školy s právnou subjektivitou. Škola k svojej činnosti využíva dvojposchodovú budovu , ktorá je svojou polohou spádovou materskou školou pre deti žijúce v centre Banskej Štiavnice a pre sídlisko Šobov. Povolená kapacita školy je 42 detí. Zriadovateľ MŠ spolu s riaditeľkou MŠ požiadali kompetentné orgány o udelenie výnimky týkajúcej sa počtu detí , ktoré môžu navštevovať MŠ. I napriek povoleniu kompetentných orgánov o výnimku v počte detí v triedach MŠ , nebolo možné vyhovieť , v súčasných podmienkach, všetkým žiadostiam rodičov.
Poloha školy umožňuje časté vychádzky do okolia, poznávanie prírody, histórie , Botanika, historické centrum mesta , prírodné prostredie.

Od 01.01.2012 by mala materská škola prejsť do právnej subjektivity.