Zápis

Riaditeľka materskej školy ,Ulica Mierová č.2, Banská Štiavnica oznamuje, že

od 2.mája do 15. mája 2018 sa uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2018/2019.

Písomnú Žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom

stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj

údaj o povinnom očkovaní môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú

školu.

Kritéria prijatia detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich

rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.