Názov ŠkVP : „ Usilovní mravčekovia ”
Názov školy : Materská škola
Adresa školy : ul . Mierová č.2, 969 01 Banská Štiavnica
Stupeň vzdelania : ISCED 0
Dĺžka dochádzky : 1 až 4 roky
Forma vzdelávania : poldenná a celodenná
Vyučovací jazyk : slovenský
Druh školy : štátna
IČO : 320 501
Riaditeľ školy : Janka Trilcová
Kontakty : tel. 045/ 651 15 51
Zriaďovateľ školy : Mesto Banská Štiavnica
Adresa : Radničné námestie č. 1
964 24 Banská Štiavnica
Kontakty : tel. 045/ 694 96 19

1.Charakteristika školy

Zriadovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica , Radničné námestie č. , 969 24 Banská Štiavnica.

IČO : 42196817

Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky , prevažne z mesta Banská Štiavnica, ale aj deti z priľahlých obcí. Časť detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia , prevažne sú to deti z rómskych rodín.
V meste Banská Štiavnica sa nachádzajú tri materské školy. Dve z nich sú materské školy s právnou subjektivitou. Škola k svojej činnosti využíva dvojposchodovú budovu , ktorá je svojou polohou spádovou materskou školou pre deti žijúce v centre Banskej Štiavnice a pre sídlisko Šobov. Povolená kapacita školy je 42 detí. Zriadovateľ MŠ spolu s riaditeľkou MŠ požiadali kompetentné orgány o udelenie výnimky týkajúcej sa počtu detí , ktoré môžu navštevovať MŠ. I napriek povoleniu kompetentných orgánov o výnimku v počte detí v triedach MŠ , nebolo možné vyhovieť , v súčasných podmienkach, všetkým žiadostiam rodičov.
Poloha školy umožňuje časté vychádzky do okolia, poznávanie prírody, histórie , Botanika, historické centrum mesta , prírodné prostredie.

Od 01.01.2012 by mala materská škola prejsť do právnej subjektivity.

1.1.Materiálno – technické vybavenie školy

Materská škola sídli v dvojposchodovej budove bývalého činžovného domu , s vlastnou plynovou kotolňou, školskou kuchyňou.
V suteréne budovy sa nachádza kuchyňa MŠ , kancelária vedúcej ŠJ, sklady potravín a zeleniny.
Na prvom poschodí sa nachádza herňa pre 2 – 4 ročné deti, umyvárka , spálňa , ktorá je spoločná pre obidve triedy materskej školy. Súčasťou prvého poschodia je jedáleň pre deti a zamestnancov MŠ , riaditeľňa , sociálne zariadenie pre zamestnancov MŠ, šatna pre učiteľky.
Na druhom poschodí je herňa pre deti staršej vekovej skupiny , šatne detí , umývarka a sociálne zariadenie pre deti. Na poschodí sa nachádzajú aj priestory bývalej triedy – herňa , šatne a sociálne zariadenia pre deti, ktoré sú od roku 2004 uzatvorené z dôvodu nízkeho počtu detí a finančného šetrenia zriaďovateľa MŠ. Mesto Banská Štiavnica uvažuje v tomto školskom roku o znovuotvorení tretej triedy MŠ z dôvodu plného obsadenia ostatných materských škôl v meste Banská Štiavnica. Priestory pre znovuotvorenie tretej triedy budú po rekonštrukcii schopné prevádzky.
Vykurovanie materskej školy je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou, prívod teplej vody je zabezpečovaný elektrickými bojlermi . Pitnou vodou je materská škola zásobovaná z mestského vodovodu.
Herne materskej školy sú vybavené štandardne – hračky, nábytok pre deti ( stoly, stoličky, skrinky ). Vybavenie herní, ako aj nábytok v herniach rešpektujú antropometrické požiadavky , farebnosť tried a prúdenie prirodzeného svetla spĺňajú psychologické a hygienické požiadavky , rozmiestnenie nábytku spĺňa bezpečnostné normy , vytvára deťom miesto na hru, výtvarné , pracovné činnosti, ako aj miesto na oddych a pohybové aktivity.
Materská škola má vlastný dvor , s preliezačkami , hojdačkami, priestorom na cvičenie, súťaživé a loptové hry, pieskoviskom, trávnatou plochou. Zariadenie v záhrade materskej školy je stabilne nainštalované, pevné, odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. Areál školy je oplotený čím spĺňa hygienické a bezpečnostné hľadisko . V areály školského dvora sa nachádzajú ovocné stromy, kvetinové záhony. Priestory vyhovujú normám platnej legislatívy.
Súčasťou materiálno – technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. Škola je dobre vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické , pracovné činnosti, čím je umožnené kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu , ako aj plnenie Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.
Priestorové a materiálne vybavenie materskej školy je na primeranej úrovni, spĺňa požiadavky ustanovené školským zákonom, neustále sa obnovuje. Učiteľky v jednotlivých triedach sa neustále snažia vytvárať priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie , inšpirujú deti k vytváraniu priaznivej klímy v triede.

1.2Personálne obsadenie školy

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečuje 5 pedagogických zamestnancov, učiteliek, ktoré majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Jedna učiteľka má ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa , v štúdiu pokračuje. Všetky učiteľky sú z Banskej Štiavnice, vekové zloženie učiteliek je primerané.
V triede 4 – 5 ročných detí pracujú dve učiteľky, v triede 5 – 6 ročných detí pracujú 2 učiteľky. V triede 2 – 3 ročných detí bude po jej otvorení pracovať 1 kvalifikovaná učiteľka.
Učiteľky materskej školy spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou , tak ako to ukladá Vyhláška MŠ SR č. 41/ 1996 Z.z. O odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkoví zamestnanci materskej školy – upratovačka, kuchárka ŠJ.

1.3Analýza SWOT

Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie. V projekte „ Zvedaví mravčekovia” , ktorý sa zameriava na poznávanie prírody , zvierat, ako aj mesta Banská Štiavnica a na zdravý spôsob života, materská škola pokračuje, úlohy z projektu sú zaradené v učebných osnovách školy. Iné projekty v materskej škole neboli vypracované, snahou učiteliek je vypracovať rôzne projekty , ktoré umožnia doplniť odbornú knižnicu pre pedagogických zamestnancov , ako aj pre deti, zakúpiť nové náčinie a náradie na telesnú výchovu , obnoviť a skrášliť záhradu školy.
Učiteľky materskej školy sa spolu s deťmi zapájajú do diania v meste Banská Štiavnica formou rôznych programov. Osvedčila sa nám aj spolupráca s SBM, Tvorivé dielne, kde sa deti dozvedia a môžu si vyskúšať výrobu šperkov, pečenie chleba, batikovanie a rôzne staré remeslá.
Pedagogický pracovníci školy organizujú počas školského roka rôzne akcie s rodičmi, niektoré už majú v materskej škole niekoľkoročnú tradíciu – tvorba „ Tekvičiakov ” , pečenie vianočných oblátok a medovníkov, Noc v materskej škole , čistenie okolia materskej školy, „ opekačka ” na MDD. I naďalej by sme chceli v takejto spolupráci s rodičmi pokračovať, preto sme do učebných osnov zahrnuli aktivitu s rodičmi v každom mesiaci pod názvom „ Tvorivé dielne ” .
Materská škola spolupracuje so ZUŠ v Banskej Štiavnici. Počas školského roka sa deti materskej školy niekoľkokrát zúčastnia koncertov a vystúpení žiakov ZUŠ. Pravidelne sa deti zúčastňujú výtvarnej súťaže organizovanej SBM v Banskej Štiavnici. Súťaž pod názvom „ My sa vieme sťažovať nahlas ” je zameraná na ekológiu , prírodu , zvieratá. Deti materskej školy sa pravidelne umiestňujú na prvých miestach.
Rodičia detí majú možnosť prihlásiť svoje dieťa na výučbu anglického jazyka , ktorá prebieha priamo v materskej škole. Anglický jazyk vyučuje 1x týždenne , 30 min. kvalifikovaná lektorka.
Pravidelne , každý rok ponúkame rodičom detí možnosť navštevovať počas jesenných a zimných mesiacov saunu. Túto možnosť rodičia využívajú.

Silné stránky :
poloha MŠ
pekný areál v okolí MŠ
ochota rodičov pomáhať MŠ ( rôzne práce )
Slabé stránky :
starnúce vybavenie
starnúce, nevyhovujúce didaktické pomôcky
Príležitosti:
zriadenie tretej triedy MŠ
sponzorské dary – drevo
nákup nových pomôcok v závere roka
Ohrozenia:
vznik právnej subjektivity – nedostatok financií v rozpočte

2.Ciele výchovy a vzdelávania

Východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu je Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (ŠVP). ŠVP vymedzuje všeobecné ciele materskej školy, kľúčové kompetencie a rámcový obsah vzdelávania v materskej škole.
Deti v nás evokujú malých mravčekov, ktoré sú usilovné , čistia si svoje „mravčie” kráľovstvo , neustále niečo hľadajú, objavujú. Preto sme zvolili názov ŠkVP „Usilovní mravčekovia”.
„ Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percentuálno – motorickú, kongitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu” (ISCED 0).

2.1.Ciele predprimárneho vzdelávania

napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie ( na materskú školu i základnú školu )
podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti
prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriadovateľom a inými inštitúciami ( pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa
získať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo inými odborníkmi ( pediater, logopéd, psychológ, atď )
2.2Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu
posilňovať úctu k rodičom , ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku, k svojej vlastnej kultúre
získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostným a stnickým skupinám a cirkvami a náboženskými spoločenstvami
naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie
naučiť sa kooperovať v skupine , kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť
naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie
naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

2.3Cieľ školského vzdelávacieho programu

Hlavným cieľom školského vzdelávacieho programu, vo všetkých jeho vzdelávacích oblastiach, t.j. Percentuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej, je rozvoj tvorivosti dieťaťa , poznávanie seba , sveta, prírody, ľudí , kultúry a histórie cez zážitkové, participatívne , interaktívne učenie a hru, ktoré sa uprednostňujú pred pamäťovým učením. Cieľom programu v nemalej miere je aj vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k svojmu telu, zdraviu, zdravému životnému štýlu, k športu a pohybu.
Hlavné ciele školského vzdelávacieho programu sa budú plniť formou čiastkových cieľov, ktoré sú rozpracované v učebných osnovách školy , v týždenných plánoch a denných prípravách učiteliek.

Čiastkové ciele sú :
vytvárať pozitívny vzťah k sebe, svojim blízkym , svojmu okoliu
vytvárať pozitívny vzťah k športu , pohybu
vytvárať pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu
prostredníctvom rôznych podujatí, besiedok udržiavať ľudové tradície , zvyky
vytvárať pozitívny vzťah k mestu, v ktorom žijeme, poznávať jeho históriu, významné budovy
vytvárať pozitívny vzťah k prírode, jej ochrane
pochopiť význam a dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov pre zdravie človeka, pre spoločnosť
vytvárať kladný vzťah k ľuďom inej farby pleti, ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia , rešpektovať ich , prijať ich
v čo najväčšej miere sa venovať pohybovým aktivitám, pohybu na čerstvom vzduchu, v prírode
podporovať nadané deti
venovať sa čo najväčšej miere deťom, ktoré si vyžadujú individuálny prístup
podporovať rozvoj osobnosti a záujmy každého dieťaťa
pristaviť deti na vstup do základnej školy – zámerne , cieľavedome, celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa

3.Vlastné zameranie školy

Vo výchovno – vzdelávacej činností budeme naďalej podporovať osobnostný rozvoj detí vo všetkých oblastiach , rozvoj schopností a zručností, utvárač predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Keďže materská škola svojou polohou umožňuje bezpečné vychádzky do historického centra mesta Banská Štiavnica , do prírodného okolia mesta, chceli by sme zamerať vo výchovno – vzdelávacom procese práve na túto oblasť – poznávanie histórie mesta , v ktorom žijeme, poznávanie významných budov, múzeí, tradícií, zvykov. Banská Štiavnica je známa svojou krásnou prírodou, v ktorej je množstvo rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené. Našim cieľom je učiť deti poznávať prírodu, rastliny, stromy , učiť deti ochraňovať prírodu, starať sa o ňu počas celého roka, poznávať byliny a ich liečivú silu. Plnenie cieľa – poznávať prírodu – rastliny, stromy, živočíchy, nám umožňuje aj blízkosť Botanickej záhrady a Lesníckej školy v Banskej Štiavnici. Každoročne škola organizuje v botanickej záhrade aktivity pre deti materských a základných škôl , ktoré sú orientované na poznávanie lesných zvierat, ich života, hmyzu, stromov a iných rastlín. Tejto akcie sa pravidelne zúčastňujeme.
Počas celého školského roka sa budeme individuálne venovať deťom, ktoré si takýto prístup vyžadujú. Úzkou spoluprácou s CPPPaP , diagnostikou detí učiteľkami materskej školy , sa budeme snažiť včas odhaliť problémy detí. Odhalené problémy budeme spoločne s CPPPaP, rodičmi, individuálnym prístupom učiteliek postupne odstraňovať. Zameriame sa hlavne na odstraňovanie rečových chýb.
Našim veľmi dôležitým cieľom je vytvárať priaznivú , pohodovú klímu v celej materskej škole, aby sa v nej cítili dobre nielen deti , ale aj rodičia a iní návštevníci. Preto sme sa rozhodli zapájať do života materskej školy rodičov plnením rôznych úloh, ktoré sú zaradené v učebných osnovách pod názvom „ Tvorivé dielne “. Cieľom týchto aktivít je prehĺbiť vzájomné vzťahy učiteľ – dieťa – rodič, priblížiť rodičom život detí v materskej škole, získať si ich dôveru , ale aj prehĺbiť vzťah dieťa – rodič, ktorý je v dnešnom uponáhľanom svete akosi menej uznávaný.
Plnenie čiastkových cieľov ŠkVP budeme realizovať formou výchovno – vzdelávacích aktivít , hrou, zážitkovým učením,modelovaním rôznych situácií z reálneho života , vhodnými metódami tak, aby sme podporili osobnostný rozvoj a rozvíjali funkčnú gramotnosť každého dieťaťa a pripravili ho tak na vstup do základnej školy a život v spoločnosti.

4.Stupeň vzdelania ISCED 0

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole, spravidla v školskom roku , v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty vek roku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predškolské vzdelávanie dieťaťa môže byť ukončené aj vtedy , keď dieťa nedovŕší šiesty rok života, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie , všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. Jedná sa o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.
Po ukončení predprimárneho vzdelávania vydáva materská škola , ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení ( v súlade so zákonom č. 596/203 Z.z. O štátnej správe a samospráve …) doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré je zároveň osvedčením o získanom stupni vzdelania dieťaťa ( zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelaní , § 16 ods. 2).

4.1Profil absolventa

Predprimárne vzdelávanie pripravuje dieťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole, na aktívny život v spoločnosti. Je koncipovaný prostredníctvom kompetencií dieťaťa a počas vzdelávania získa dieťa poznatky a schopnosti , ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej , čitateľskej , matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Predprimárne vzdelávanie umožní rozvoj štátneho jazyka, položí základy vnímania, poznávania prírodnýcha spoločenských vied , zabezpečí rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom rešpektuje vývinové špecifiká predškolského veku.
Aby dieťa získalo profil absolventa preprimárneho vzdelania je potrebné , aby v závere predškolského veku dosiahlo základy kľúčových kompetencií. Vymedzenie kompetencií je potrebné chápať relatívne vzhľadom k tomu ,že „ v predškolskom období ide o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa “.
4.2Kľúčové kompetencie

Psychomotorické kompetencie
používa v činnosti všetky zmysly
ovláda pohybový aparát a telesné funkcie
prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa
ovláda základné lokomočné pohyby
používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových , neznámych , problémových situáciách
využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok
prejavuje grafomotorickú gramotnosť
správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných
prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

Osobnostné kompetencie
a, základy sebauvedomovania
uvedomuje si vlastnú identitu
prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav
odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti
správa sa sebaisto v rôznych situáciách
uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby

b, základy angažovanosti
presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých
obhajuje seba a iných , chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných
zaujíma sa o dianie v rodine , materskej škole a bezprostrednom okolí

Sociálne kompetencie
pozerá sa na svet aj očami druhých
správa sa empaticky k svojmu okoliu
správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem
hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve
plánuje, organizuje a hodnotí činnosť
zotrvá v hre a inej činnosti , dokončí ju
preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny
nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy
rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne
pomáha druhým s pomocou dospelého , aj samostatne
akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých
prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

Komunikatívne kompetencie
vedie monológ , nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi a dospelými
počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií
vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky a názory
reprodukuje oznamy, texty
volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
komunikuje osvojené poznatky
prejavuje predčitateľskú gramotnosť
chápe a rozlišuje , že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi

Kognitívne kompetencie
a, základy riešenia problémov
hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami , objavuje tie , ktoré sú nápomocné pri riešení problému
rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine
rieši jednoduché problémové úlohy
uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie

b, základy kritického myslenia
porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.
odôvodňuje svoje názory , prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky
hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí , čo sa mu páči / nepáči , čo je správne / nesprávne , čo je dobré / zlé na veciach, osobách , názoroch

c, základy tvorivého myslenia
uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov
nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia
objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny
objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu

Učebné kompetencie
prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového
využíva primerané pojmy , znaky a symboly
pozoruje, skúma , experimentuje
objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami
aplikuje v hre, v rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti
kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúemu svetu vecí , javov, dejov a vzťahov
učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou), aj zámerne (pod učiteľovým vedením)
vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činností
prekonáva prekážky v učení
plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť
prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení
hodnotí vlastný výkon, teši sa z vlastných výsledkov , uznáva aj výkon druhých
zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie
naučí sa pracovať s hračkami , knihou , učebnými pomôckami
sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno – vzdelávaciu činnosť

Informačné kompetencie
prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií
využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh , časopisov a encyklopédií , prostredníctvom informačno – komunikačných technológií, z rôznych médií )

Súbor kompetencií slúži pre učiteľov , aby vedeli , kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej , zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno – vzdelávacej činnosti.

4.3Obsah výchovy a vzdelávania
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú rozpracované v tematických okruhoch :
1.Ja som
2.Ľudia
3.Príroda
4.Kultúra
Každý vzdelávací okruh zahŕňa aj tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa – percentuálno – motorickú , kognitívnu , sociálno – emocionálnu.

Charakteristiky tematických okruhov :
Tematický okruh „ Ja som ” je zameraný na :
rozvíjanie osobnostných kompetencií , zmyslov
vzťahov detí k rodine a okoliu
sebapoznanie , sebaprezentáciu
sociálne, emocionálne, motorické , kognitívne vnímanie života dieťaťa

Tematický okruh „Ľudia” je zameraný na :
rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí
kontakty s ďalšími skupinami ľudí
oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí
rozvíjanie predstáv o miestach , kde ľudia žijú a tvoria
multikultúru, etniku , rasy

Tematický okruh „Priroda” je zameraný na :
rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi
poznávanie prírodných javov, živých a neživých predmetov
formovanie začiatkov ekologickej kultúry
vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode
vytváranie základov svetonázoru
získavanie vedomostí o zemi, vesmíre

Tematický okruh „ Kultúra” je zameraný na :
rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí
rozvoj vnímania a uplatňovania hudobnej , literárnej, výtvarnej kultúry

5.Pedagogické stratégie

Forma vzdelávania v materskej škole je celodenná a v prípade potreby , na požiadanie rodiča, poldenná, v rozsahu štyroch až piatich hodín denne, v dopoludňajšom čase po dohode s riaditeľkou školy. Dĺžka predprimárneho vzdelávania je 1 – 4 roky. Pri prijímaní detí do materskej školy budú uprednostnené deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
Pri plnení stanovených cieľov v ŠkVP využijeme vhodné formy výchovno – vzdelávacej činnosti, vhodné metódy a organizáciu činností. Všetky organizačné formy, ktoré sa v materskej škole striedajú, sú rovnocenné a majú vplyv na rozvoj osobností dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Pri plnení stanovených cieľov budeme využívať hlavne tieto pedagogické stratégie :
pohybové a relaxačné cvičenia
grafomotorické cvičenia
kreslenie, maľovanie , vystrihovanie, lepenie
spevácke a inštrumentálne činnosti
počúvanie, rozhovor, vlastné rozprávanie
vychádzky , poznávanie , pozorovanie
práca s knihou, encyklopédiou
artikulačné , rečové , sluchové , rytmické hry, hry so slovami
dramatizácia
školská oslava
návšteva múzeí , výstav
praktické činnosti
zážitkové učenie
bádateľské aktivity, experimentovanie
samostatné vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov

5.1Organizačné usporiadanie denných činností
Pravidelne sa opakujúce denné činnosti v materskej škole sa spracúvajú vo forme denného poriadku. Usporiadanie činností v dennom poriadku umožňuje pružne reagovať na potreby, záujmy a možnosti detí. Pri jeho zostavovaní je potrebné dbať na to ,aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné.
Denný poriadok vychádza z prevádzky materskej školy od 6.00 hod. do 16.00 hod..
Časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi zásadou vekovej primeranosti a rodičia sú s ním oboznámení v triede.
Denný poriadok :
6.00- 8.00 hry a hrové činnosti detí
8.00 – 8.20 pohybové a relaxačné cvičenia
8.20 – 8.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena
8.30 – 9.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata
9.00 – 9.15 ranný kruh detí
9.15 – 9.45 edukačná aktivita
9.45 – 10.00 obliekanie, prezliekanie detí
10.00 – 11.15 pobyt vonku
11.15 – 11.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena
11.30 – 12.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed
12.00 – 12.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena
12.30 – 14.00 odpočinok
14.00 – 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – obliekanie , hygiena
14.30 – 15.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant
15.00 – 16.00 záujmové činnosti detí

6.Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. Súčasťou vzdelávania je komunikácia v slovenskom jazyku.
V materskej škole sa vyučuje aj anglický jazyk formou krúžkovej činnosti.

7.Zabezpečenie ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ školy.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonitému zástupcovi , alebo ním splnomocnenej osobe ( Vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. O materských školách , §7).
Zriaďovateľ školy spolu s riaditeľkou školy v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, pravidelne sa vykonáva odborná kontrola a údržba daných zariadení , čím sa zabezpečuje ochrana zdravia žiakov a zamestnancov školy.
Zamestnanci sa v pravidelných a predpísaných intervaloch zúčastňujú školení BOZP , školení o požiarnej ochrane, ktoré sú vykonávané kvalifikovaným bezpečnostným technikom. Tiež sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú preventívnych lekárskych prehliadok.
Pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb škola :
prihliada na základné fyziologické potreby detí
vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických javov
zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou
Ochrana zdravia detí je vsunutá aj v učebných osnovách . Deti sa počas školského roka učia starať sa o svoje zdravie a bezpečnosť, ale aj o zdravie a bezpečnosť iných detí a ľudí z ich okolia.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v materských školách.

8.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Hodnotenie detí učiteľkami je priebežné , systematické. Pri hodnotení je potrebné zvoliť správne formy , metódy a postup, či požiadavky kladené na dieťa neboli príliš náročné alebo naopak , príliš jednoduché a nezaujimavé . Využívajú slovné, písomné hodnotenie.
Slovné hodnotenie prebieha počas každej činnosti dieťaťa v materskej škole , využíva sa prevažne kladné hodnotenie, ktoré dieťa povzbudí a motivuje k lepším výkonom.
Písomné hodnotenie sa týka pedagogickej diagnostiky detí. Do nej zaznamenávajú prejavy správania dieťaťa, jeho poznatky , schopnosti. Výsledky diagnostiky sa porovnávajú a učiteľky . zisťujú ktorým smerom sa dieťa vo svojom vývine uberá, čo je potrebné zlepšiť v individuálnom prístupe učiteľky k dieťaťu.

8.1Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Vnútorná školská kontrola je zameraná na kontrolu všetkých zamestnancov školy. Pre pedagogických pracovníkov je kontrola špecifická , prebieha formou hospitačnej činnosti na samotný výchovno – vzdelávací proces, ktorý zahŕňa učenie učiteliek, ale aj samotné učenie sa detí. Z hospitačnej činnosti riaditeľka materskej školy spíše hospitačný záznam , s ktorým je učiteľka oboznámená.

Hodnotenie je prevádzané
rozhovorom
pozorovaním – hospitácia a kontroly
písomne – hospitačné záznamy
na základe výsledkov detí ( vedomosti , zručnosti, návyky, ale aj výtvarné produkty )
hodnotí sa :
vzťah učiteľky k deťom a naopak
klíma v triede
voľba výchovno – vzdelávacích činností , ich organizácia
voľba metód pri práci s deťmi
schopnosti spojené s plánovaním a realizáciou činností s deťmi
celkové zvládnutie výchovno – vzdelávacieho procesu – reakcie na dieťa , novovzniknuté situácie , reakcie detí
zvládnutie výchovno – vzdelávacieho procesu po stránke metodickej
reflexia vlastnej činnosti
poradenské a konzultačné schopnosti

9.Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materskej školy prebieha na podnet zriaďovateľa školy , z potrieb školy, ale aj z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov. Pri vzdelávaní využívajú zamestnanci školy predovšetkým ponuky Metodického centra v Banskej Bystrici, ponuky vysokých škôl z oblasti pedagogiky.

10.Učebné osnovy

Plány výchovno – vzdelávacej činnosti patrí k pedagogickej dokumentácii v súlade s § 29 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sú pomôckou, pracovným materiálom učiteľa.
Učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP. V každej triede materskej školy je kópia ŠkVP aj s učebnými osnovami. Tie sú rozdelené na obsahové celky – mesačné. Obsahové celky sa rozpracovávajú do týždňových tém. Výkonové a obsahové štandardy sú vypracované v tabuľkách po obsahových celkoch.
Každá učiteľka, ktorá bude v triede vykonávať s deťmi výchovno – vzdelávacie činnosti počas týždňa , si vypracuje týždňový plán výchovno – vzdelávacej práce. Pri vypracovávaní týždňového plánu sa pridŕža týždňovej témy, ktorá jej z učebných osnov prináleží. Podľa zadanej témy si vyberá z osnov výkonové a obsahové štandardy , ktoré ďalej rozpracováva v dennej príprave.
Denná príprava obsahuje čiastkové ciele, ktoré chce učiteľka splniť počas dňa a vyplývajú zo špecifických cieľov v učebných osnovách.
Pri dennej príprave, stanovení cieľov, musí učiteľka prihliadať na vekové osobitosti detí, taxonómie cieľov, tematické plány. Plánuje sa minimálne na týždeň , plánovanie v triede nemá určenú presnú normu, ale musí spĺňať obsahové kritériá.